چگونه باغ هلو خوب و با کیفیّت تأسیس کنیم؟

عواملی که به گسترش باغهای هلو تأثیر می گذارند عوامل مختلف سیستمهای کاشت، عملیات زراعی، و شرایط محیطی، در طول عمر و باردهی اقتصادی باغ های هلو تاثیر گذارند. و  نوع پایه ای که برای هررقم تعیین می شود به رشد، باردهی، و پایداری درختان هلو تاثیر می گذارند. و مرغوبیت نهال، به گزینش درست مواد گیاهی برای تکثیر، روش های تکثیر و مدیریت نهالستان وابسته  است. و به دلیل

نکات قابل توجه در کاشت درختان هلو

نکاتی که قبل از کاشتن درختان هلو باید رعایت شود قبل از کاشتن درختان هلو باید از بخش های مختلف باغ نمونه تهیه کنیم تا از خصوصیات فیزیکوشیمایی آن اطلاع بدست بیاوریم. و همینطور عناصر ازت، آهک ،فسفر، پتاسیم به خاک بیفزایییم تا عملکرد خوبی داشته باشد. برای زیاد شدن مواد آلی خاک بایستی یک سال قبل از کاشتن درختان هلو ،گیاهان پوششی مثل جو زمستانه، بکاریم. همچنین لازم است

عملیات تنک درختان هلو

تنک چیست؟ به حذف گل ها و میوه های اضافی درخت، تنک می گویند. با انتخاب انواع مناسب و انجام عملیّات تنک، محصول بازار پسند با حداقل هزینه تولید خواهد شد. هدف از تنک، حذف ۵۰ تا ۷۰ در صد میوه، قبل از رسیدن به مرحله برداشت می باشد. عمل تنک، سبب افزونی اندازه و کیفیت میوه، بالا رفتن سرعت رسیدن میوه و  جلوگیری از شکستن شاخه ها در اثر

بهترین مدیریت باردهی درختان هلو

انواع درختان هلو، هزاران گل دهی دارند که در وضعیت مطلوب، به هزاران میوه تبدیل می گردند. و در صورت باقی ماندن تمام میوه ها روی درخت، شاخه ها با تحمل نکردن وزن میوه، می شکنند و یا میوهای کوچک و بی مزه ایجاد می کنند. برای رفع این مشکل، باید تعداد میوه در هر درخت به طور مناسب مدیریت گردد. هم اکنون، تنک میوه (حذف گل ها و میوه