رایج ترین بیماری های درختان هلو

بسیاری از قارچ ها به گل، برگ، شاخه، تنه و ریشه حمله می کنند. اکثر بیماری های قارچی، قبل از برداشت میوه پدید آمده و عملکرد کمّی و کیفی درخت را پایین می آورند. تعدادی بیماری هم بعد از محصول برداری پدید می آیند، که هر ساله ضرر زیادی را در مدّت نگهداری میوه، به تولید کنندگان می رسانند. ۱.بیماری پوسیدگی قهوه ای(Brown rot) این بیماری هر سال در کل