چرخه زندگی شته ها

برای اولین بار در سال ۱۸۹۱ بوسژن توانست ثابت کند که شیره ی تراوش شده از بدن شته ها در اصل مدفوع این حشرات است. عسلک (شیره) حاوی میزان فراوانی موادآلی بخصوص هیدرات کربن میباشد. نظریه بوسژن در رابطه با دفع این مواد کمبود پروتئین شیرۀ نباتی بوده که شته ها به ناچار پس از جذب پروتئین با مکیدن شیره ی گیاهی درختان بایستی آنرا دفع کنند. عملکرد شته ها

چگونه پسیل ها منجر به پدید آوردن آفت درختان میوه میشوند؟

پسیل با نام علمی Psyllidae در زبان فارسی شپش گیاهی جهنده نیز نامیده میشود. این حشره در شاخۀ بند پایان، راستۀ نیم بالان و در زیر راستۀ سینه بینیان قرار گرفته است. حشرات کوچک و تا حدی به شته ها شباهت دارند با این تفاوت که حشرات کامل دارای پاهای قوی جهنده و شاخکهای به نسبت بلند هستند، حشرات نر و ماده هر دو بالدار بوده، خرطوم آنها کوتاه و