بیماری های قارچی گیاهان

بیماری های قارچی گیاهی بخش عمده بیماری های گیاهی را تشکیل می دهند. ارگانیسم‌های قارچی و شبه قارچی در گونه های مختلفی وجود دارند که سبب ایجاد بیماری های قارچی گیاهی می شوند. ارگانیسم‌های شبه قارچی شامل فیتیوم و فیتوفتورا می باشند. قارچ های گیاهی چه نوع قارچ هایی هستند؟ قارچ‌ها گروهی بسیار بزرگ و متنوع از میکروارگانیسم‌ها هستند. قارچهای گیاهی، عمدتاً شامل گیاهان تک سلولی و میکروسکوپی هستند که کلروفیل و آوند

قارچ های پست یا میکسومیست ها

در قارچهای پست، ریسه‌ ها یا هیفها فاقد دیواره عرضی و تک سلولی می باشند. اندام این قارچ ها از یک توده پروتوپلاسم تشکیل شده است که آن را Plasmod می نامند. درون پروتوپلاسم قارچها سیتوپلاسم همراه با هسته پر شده است، سیتوپلاسم در سلولهای جوان حالتی یکنواخت و متجانس داشته، با نسبت به افزوده شدن سن سلول در آن واکوئل ها ظاهر می شوند. در سیتوپلاسم قارچها مانند سیتوپلاسم

بیماری سفیدک دروغی در محصولات زراعی و باغی

تاریخچه سفیدک دوغی سفیدکهای دروغی یک بیماری قارچی نیست بلکه یک پارازیت اجباری است، در گذشته عامل بسیاری از بیماری های شایع (۱۸۴۵) و امروزه نیز غالباً عامل بسیاری از خسارت های شدید می باشد، از جمله این خسارت ها در سال های اخیر می توان به سفیدک ذرت خوشه ای در آمریکا و سفیدک دروغی غلات در آفریقا و آسیا و سفیدک دروغی توتون در فلوریدای آمریکا و کانادا

سفیدک پودری انگور

بیماری سفیدک انگور یکی از مهمترین بیماری‌های باغات انگور و تاکستان‌ها است این بیماری به ساقه ها و برگ های سبز و جوان، جوانه گل و میوه و تمام اعضاء سبز گیاهان حمله ور می شود. بیمــاری ســفیدک ســطحی انگــور بــا عامــل قارچــی necator Uncinula سـالانه خسـارت زیـادی بـه تولیـد محصـول انگـور کشـور وارد مـی سـازد. در صورتـی کـه هیـچ کنترلـی انجـام نشـود، خسـارت ایـن قـارچ مـی توانـد بسـیار بالاتـر

آشنایی با سفیدک پودری رُز

از جمله عواملی که می تواند به گل های رُز از لحاظ کیفی و کمی به شدت آسیب برساند بیماری سفیدک پودری می باشد. عامل این بیماری در گل رُز Sphaerotheca pannosa می باشد. این بیماری در همه نقاط جهان و هر جا که گل رُز یافت شود به وفور دیده می شود و از جمله بیماری های رایج در تمام  باغات و کشت های گلخانه ای به شمار می رود. این بیماری همه

آشنایی با سفیدک پودری جالیز

سفیدک پودری جالیز و علائم آن سفیدک پودری جالیز از مهم ترین بیماری های گیاهی خانواده کدوئیان می باشد، که در بیش­تر نقاط جهان از اهمیت بالایی برخوردار است و در نواحی گرم و خشک و کم باران شیوع دارد. علائم بیماری به این صورت است که در روی برگ ها لکه های سفید آلوده که همان میسلیوم ها و اسپورهای قارچ هستند به وجود می آید. این لکه ها

بیماری لکه برگی سیگاتوکا موز

بیماری لکه برگی موز میکوسفرلا شامل گونه های مختلفی است. یکی از گونه های آن لکه برگی موز یا Mycosphaerella musicola می باشد که نوعی پاتوژن گیاه قارچی است که عامل اصلی بیماری لکه برگی Sigatoka در گیاهان موز محسوب می شود. این بیماری از اهمیت اقتصادی بالایی در مناطق مختلف کاشت درختان موز برخوردار است. خصوصیات لکه برگی موز بیماری لکه برگ سیگاتوکا که در اثر musicola ایجاد می شود یکی

علت لکه سیاه سیب چیست؟

آشنایی با عامل سیاه شدن سیب در سال ۱۸۱۹ فریز در سوئد علت لک سیاه سیب را نوعی قارچ بیماری‌زا بنام Spilocaea pomi را مشخص کرد.این بیماری در نقاط محتلف جهان همچون اروپا، آفریقای جنوبی ، استرالیا ، آمریکای شمالی شایع است و تنها در نواحی گرم و خشک این بیماری وجود ندارد.هر چه هوا دارای رطوبت و برودت باشد شدت خسارت این قارچ شدیدتر خواهد بود ولی مقابل در

X