سفیدک پودری انگور

بیماری سفیدک انگور یکی از مهمترین بیماری‌های باغات انگور و تاکستان‌ها است این بیماری به ساقه ها و برگ های سبز و جوان، جوانه گل و میوه و تمام اعضاء سبز گیاهان حمله ور می شود. بیمــاری ســفیدک ســطحی انگــور بــا عامــل قارچــی necator Uncinula سـالانه خسـارت زیـادی بـه تولیـد محصـول انگـور کشـور وارد مـی سـازد. در صورتـی کـه هیـچ کنترلـی انجـام نشـود، خسـارت ایـن قـارچ مـی توانـد بسـیار بالاتـر از میـزان کنونـی باشـد و باعث نابودی کل محصول گردد.

نشانه های بیماری سفیدک پودری در انگور

از جمله نشانه های آلودگی در باغات و درختان انگور می توان به لکه های قهوه ای رنگ در دو سطح برگ و پوشش سفید رنگ بر روی برگها و دانه های انگور اشاره کرد همچنین بر روی ساقه های جوان و جوانه های تازه شکفته نیز لکه های خاکستری رنگ نمایان می شود. با فرا رسیدن فصل پاییز برگهای آلوده نابهنگام می ریزند و روی ساقه های جوان لکه های قهوه ای رنگ غیرمنظم دیده می شوند که سطح ساقه ها پخش شده اند به گونه ای که در فصل زمستان به راحتی می توان ساقه های آلوده را از ساقه های سالم تشخیص داد.

شکوفه هایی که مورد حمله سفیدک قرار گرفته اند به تدریج به زمین می ریزند و سطح میوه هایی که دچار آلودگی شده اند را گرد سفید رنگی می پوشاند در صورتی که قبل از رسیدن حبه ها مورد حمله قرار گیرند به رشد طبیعی خود نمی رسند و کوچک و مزه ترش می گیرند و بعد شکاف بر می دارند و می خشکند. اگر در موقع رسیدن انگور آلودگی شدید گردد قسمتی از پوست میوه که دارای رشته های میسلیسمی می باشد رشد نکرده و مابقی قسمت های حبه به رشد خود ادامه می دهند در نتیجه موجب ترک برداشتن و نامرغوب کردن دانه ها می گردد.

چرخه زندگی بیماری سفیدک پودری انگور

زمستان گذرانی قارچ در سفیدک حقیقی انگور مشابه سفیدک پودری رُز می باشد به این صورت که درون جوانه ها به صورت ریسه یا اسپور به سر می برند و در اوایل فصل بهار با رشد نبات میسلسیم یا ریسه قارچ بیماری پیشرفت کرده و کنیدی و کنیدی فور را تولید و به وسیله باد جابجا شده و مایه تلقیح برای آلودگی های بعدی را فراهم می نماید و بدین وسیله بیماری از سالی به سال دیگر انتقال می یابد. تندش اسپور در حرارت 4 درجه سانتیگراد شروع، در 15 درجه سانتیگراد سریع و در 35 درجه متوقف می گردد. از این رو می توان نتیجه گرفت که اگرچه از نظر کمی و کیفی در محصول انگور نقصان وجود دارد با این وجود هرچه شدت نور شدیدتر و تهویه بیشتر باشد آلودگی کاهش می یابد، رطوبت و گرمای زیاد نیز فعالیت این قارچ را متوقف می نماید و از رشد آن جلوگیری می کند.

کنترل سفیدک پودری انگور

بهترین راه مبارزه با بیماری سفیدک سطحی مو استفاده ازترکیبات گوگردی مانند گل گوگرد( برای مناطق خشک)است. حداکثر به میزان 120 کیلوگرم به طور متوسط 60 تا 90 کیلو گرم در سه نوبت در هکتار می باشد. مصرف گوگرد در درجه حرارت 14 تا 30 درجه سانتی گراد قابل توصیه می باشد به گونه ای که کمتر از این درجه حرارت تاثیر مطلوبی بر روی قارچ نمی گذارد زیرا از این درجه حرارت به پایین گوگرد بخار نمی شود و از این درجه حرارت به بالا هم توصیه نمی شود زیرا موجب گیاه سوزی می شود.

همچنین می توان از سـولفور 80-90 درصـد WP بـرای مناطـق مرطـوب استفاده نمود. همچنیـن قـارچ کـش هـای تریمیـدال، هگزاکونـازول، توپـاس، مانکوزب و دیفوربین نیـز در کنتـرل ایـن بیمـاری مؤثرنـد. 

 

محصولات مرتبط با مقاله
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *