اندام های رویشی و باردهی درختان هلو

بدنه ی درختان هلو  پوست صاف و هموار دارند و رنگ پوست آنها در جوانی قرمز متمایل به سبز می باشد، که با بالارفتن سن تبدیل به خاکستری-نقره ای می شوند. ریشه اصلی بر اساس بافت خاک با گودی 50 تا 60 سانتی متر فرو می رود. ریشه های جوان به رنگ نارنجی روشن هست، که به آرامی، به نارنجی تیره با عدسک های بزرگ تبدیل می گردد. عمر عادی درختان هلو تقریباً  20 تا 30 سال می باشد، ولی طول باروری اقتصادی آنها بیشتر از 12 تا 15 سال نمی باشد. و با ازدیاد سن، به آرامی باروری اقتصادی شان از بین می رود. در هر گروه از شاخه های هلو دو جوانه گل جانبی و یک جوانه چوب در وسط قرار دارد. به علت متنوع بودن چیدمان جوانه های گل درختان هلو، رغبت به باردهی سریع دارند. طول میان گره در انواع استاندارد 15 تا 25 سانتی متر و در انواع پا کوتاه که تک ژنی و مغلوب هستند، تقریباً 10 سانتی متر می باشد.

 انواع شاخه ها ی درختان هلو

شاخه های یک ساله ی قوی درخت هلو

 این شاخه ها رنگ قرمز تمایل به سبز، و جوانه های گل در مرکز و یک جوانه ی چوب در قسمت پایانی شاخه دارند. این شاخه ها در باردهی انواع تجاری هلو تأثیر زیادی دارند. همزمان با رشد شاخه ، اندازه ی میوه هم افزایش می یابد. گاهی انواع شاخه ها را از لحاظ طرز قرار گرفتن جوانه ها (تحتانی،وسط و یا انتهایی) از همدیگر شناسایی و جدا  می کنند.

 شاخه برندی های درختان هلو

شاخه های بارده با قدرت رشد ضعیف هستند، شامل جوانه ی گل در مرکز، و جوانه ی چوب در انتهای شاخه می باشند. این شاخه ها در انواع کمپوتی ارزشمند هستند.  برای مصارف صنعتی، میوه های متوسط یا کوچک استفاده می شوند که قیمت بالایی دارند.

شاخه منشعب درختان هلو

شاخه هایی که از جوانه هایی که در همان سال ایجاد شده، به وجود می آیند.

شاخه اسپورهای درختان هلو

شاخه های یک ساله خیلی کوچک با تعدادی جوانه ی گل ، که انتهای آن یک جوانه ی چوب قرار دارد.

شاخه نرک های درختان هلو

شاخه های خیلی بلند و قدرتمند که جوانه ی گل ندارند. بالاخره، بازوها، شاخه هایی بیشتر از 4 تا 5 سال سن دارند، که شاخه های بارور و رویشی روی آنها قرار می گیرند.

مشخصه‌های درختان هلو

طول میان گره در درختان هلو

 تحت تاثیر صفات کمی و کیفی مندلی قرار دارد و مستقل از صفت عادت رشد می باشد. طول میان گره در فتوتیپ های پاکوتاه که ظاهری انبوه با برگهای بزرگ و کلفت دارند، به کمتر از 10 میلی متر کاهش می یابد.

برگها و شاخه های نو در درختان هلو

 پس از شکوفه کردن درختان هلو، روی درخت آشکار می شوند. اغلب در انتهای برگها دو گوشوارک کناری موقتی هست که با رشد کردن برگ، از بین می روند.

عادت رویش درخت هلو

 بر طبق شکل و ظاهر آن معرفی می گردد. اکثر درختان هلو تاج گسترده دارند. پهنک برگ، در انواع هلو صاف یا موج دار می باشد.

مکانهای تک ژنی با عنوان “قرمز برگی “

 به رنگ برگ درختان هلو تأثیر گذاشته است، این صفت تک ژنی و کاملا غالب (Gr/gr) می باشد.

صفت آنتوسیانین کم درخت هلو

شاخه های اصلی جوان پس از چوبی شدن سبز باقی مانده اند، این صفت تک ژنی و مغلوب(An/an) می باشد.

انواع بدون آنتوسیانین درخت هلو

شامل گل های سفید، نهنج و کاسبرگ سبز و پرچم های زرد می باشند، این یک صفت تکژنی و مغلوب (W/w) می باشد.

 

اندام های بارده گل و میوه درختان هلو

گل های هلو دو جنس دارند و گلبرگها و پرچم ها به کناره نهنج متصل اند. کاسه گل به رنگ سبز-قرمز می باشد که پس از تورم اولیه می افتد. قسمت داخلی کاسه گل(جایی که شهد در آن قرار دارد) در هلوی سفید گوشت به رنگ سفید و سبز، در هلوی زرد گوشت به رنگ زرد تا نارنجی پررنگ می باشد. دو نوع جام گل در هلو با گلبرگهای کوچک و جدا از هم وجود دارد، که پرچم ها قبل از شکوفایی از جام گل بیرون می آیند. گل های هلو، 5 گلبرگ به رنگهای سفید تا قرمز تیره و اکثراً به رنگ صورتی روشن تا تیره می باشند. در انواع هلوی زینتی، گلهای کاملا سفید یا قرمز و گاهی گل های داوودی شکل پیدا می شود. گلبرگها به صورت دوبله و یا نیمه دوبله می باشند و در دو حلقه هم مرکز که حلقه ی داخلی پر رنگ تر از حلقه ی بیرونی است. ژن های هومیوتیک فرم ظاهری اندام ها را نظارت می کنند. گل های هلو 20 تا 30 پرچم متصل به جام گل با بساک های قرمز رنگ دارند مگر اینکه نازا باشند.

گرده افشانی و تشکیل میوه هلو

اکثر انواع تجاری هلو خودبارور می باشند و به گرده افشانی لازم ندارند. ایجاد دانه گرده افشان در زمستان شروع می شود، و تا هنگام باز شدن جوانه ها تقسیم میوزی انجام می شود . تقسیم کیسه جنینی چند روز قبل از شکوفه دهی گل ها انجام می شود. تخمدان دوسلول تخم دارد که معمولاً فقط یکی از آنها تلقیح می شود. زمان گرده افشانی و تلقیح به درجه حرارت بین 18 تا 24 ساعت و تا 12 روز وابسته است. سپس با گردآوری نشاسته، 50 درصد رشد پروتئین و چربی کامل می شود. تقسیم سلولها در مرحله اول رشد میوه  به سرعت، در مرحله دوم به آرامی، و درمرحله سوم به علت بزرگ و حجیم بودن سلول ها خیلی سریعتر از مراحل قبلی می باشد. و رسیدن میوه در آخرین مرحله رخ می دهد.

زیست شناسی گل و باروری هلو

هلو درختی خود گشن می باشد که در گرده افشانی آن حشرات خیلی فعال می باشند. به علت باروری زیاد گل ها از راه خود گرده افشانی، تعدا زیادی میوه ی نارس ایجاد می شود. از این جهت برای تعیین محصول مناسب و تولید میوه به اندازه دلخواه، گل و میوه کم می شوند. در شرایط عادی، سایر گرده افشانی در درختان هلو ،حتی در صورت بسیار نزدیک کاشته شدن آنها، کمتر از 5 درصد می باشد. فقط عامل انواع تجاری نر عقیم، می تواند به باردهی اثر گذار باشد.

سرما و گرمای مورد نیاز درختان هلو

نیاز سرمایی، به میزان سرمای لازم برای تکامل مراحل رشد مورفولوژیکی جوانه های برگ و گل ، نیاز سرمایی گویند. ساده ترین روشی که برای تعیین سرمای مورد نیاز فیزیولوژیکی هست و محدودیتهایی هم  دارد، روشی هست که تعداد ساعت دمای زیر 7 درجه سانتی گراد را شمارش می کند. روش دیگر، براساس واحد وزنی سرمایی می باشد. دمای بین 2/5 تا 9/1 درجه سانتی گراد، برای سرمادهی گیاهان تأثیر پذیر می باشد، و دمای بین 1/5 تا 2/4 و 9/2 تا 12/4 درجه سانتی گراد، نیمه تأثیر و دمای کمتر از 1/4 یا بین 12/5 و 15/9 درجه سانتی گراد، بی تأثیر می باشد.

نیاز گرمایی، به میزان درجه دمای بالای آستانه پس از پیمودن دوره خواب نیاز گرمایی می گویند. در خت، برای فعالیت های فیزیولوژیکی (شکوفایی،تولید شاخ و برگ تا رسیدن میوه) گرما لازم دارد. درختانی که حتی در زمستان هم به رشد خود ادامه می دهند، صفت همیشه سبز دارند. و قادرند در هر سال دو بار میوه تولید کنند. در درختان همیشه سبز، جوانه پایانی به خواب نمی رود، ولی ممکن است در اثر سرما نابود شود. جوانه کناری، به سرمای حدود 450 درجه سانتی گراد لازم دارد.

فنولوژیکی درختان هلو

مراحل فنولوژیگی ، به مراحل کامل شدن مورفولوژیکی اعضاء اصلی (جوانه ، گل، برگ و میوه) از شروع شکوفه دهی تا ریختن برگ را گویند. رخداد هر یک از مراحل فنولوژیکی، در برنامه ریزی برای مبارزه با بیماری ها و آفات، یا شناسایی انواع در برآورد سازگاری آنها با محیط نقش اساسی دارد. تاریخ گل دهی، به سرمای لازم  و مجموع درجه یا ساعت دمای مورد نیاز رشد بستگی دارد، و بخاطر اینکه تاریخ گل دهی یک صفت کمی بوده و توارث پذیری بالایی دارد، می توان اصلاح ژنتیکی را بر طبق رفتار والدین انجام داد. چرخه تکامل میوه در میان انواع هلو و شلیل خیلی فرق می کنند، ولی همبستگی بین زمان رسیدن و زمان گلدهی ، وجود ندارد. هلوهای وحشی میان رس یا دیررس اند ولی امکان دارد انواع  تجاری خیلی زودرس یا بسیار دیررس باشند.

موتانت، در بین نوع فانتاسیا دیده شده که زمان رسیدن میوه را به تأخیر می اندازد. در این موتانت، تکامل میوه قبل از اتمام مرحله گسترش سلولی متوقف می شود. گوشت میوه ی این موتانت به آرامی نرم می شود. رنگ پوست و گوشت میوه ی این موتانت، سبز می باشد. و مزه آن به علت مقدار اسید کم و  مواد جامد محلول زیاد در آن  جالب نمی باشد. تشکیل اتیلن و دی اکسید کربن در متانت به آرامی انجام می گیرد. و به دلیل اینکه میوه ها ، حتی پس از خزان هم روی درخت باقی می مانند، عطر و مزه عادی و خوبی ندارند. با بکارگیری گاز پروپیلن می توان به روش مصنوعی رسیدن را به میوه القاء نمود، امّا طعم آن هرگز خوشایند نخواهد شد.

شکل هلو

شکل هلوی تجاری گرد یا کشیده می باشد، که شکل کشیده میوه، به شکل گرد آن غالب است. و شکل دیگر هلو، هلوی انجیری می باشد که از چین به کشورهای دیگر وارد شده است. در هلوی انجیری، میوه دوقطب مخالف تخت و هسته ی ریزتر و قدرت جوانه زنی پایین تری دارد. ویژگی تک ژنی تخت بودن در وضعیت هموزیگوسی کشنده می باشد و به ویژگی گرد یا کشیده غالب می باشد.

 

وزن هلو

وزن میوه یک صفت کمی است که به وسیله  تعدادی مکان ژنی نظارت می گردد. که رفتار پلیورتروپیکی بعضی از ژن های اصلی به این صفت تأثیر می گذارد. وزن میوه در انواع وحشی هلو 50 گرم، در انواع زودرس 80 تا 110 گرم و در انواع دیررس 680 گرم می باشد. حداقل وزن خوب و استاندارد 180 تا 230 گرم می باشد. درصد  وراثت پذیری وزن میوه، به والدین وابسته است که تمایل به طرف والد بزرگتر را دارد.

پوست هلو

پوست میوه ی هلو شامل هلوی استاندارد(با پوست کرک دار) و شلیل(با پوست صاف و بدون پرز) می باشند. شلیل فرم جهش یافته ی هلو می باشد. بدون کرک بودن میوه ی هلو یک ویژگی مغلوب و تک ژنی (G/g)، پرزدار بودن یک ویژگی تک ژنی و مغلوب(Rs/rs) می باشند. میوه های شلیل  نسبت به میوه های هلو، کوچکتر، گردتر، سنگین تر، و شامل موادجامد محلول و اسیدهای ارگانیک زیادتری می باشند. شلیل به دلیل داشتن پوست صاف، در برابر زنگار، آفات و ضربه  های مکانیکی حساس می باشد.

بازارپسندی شلیل نسبت به هلو

شلیل در مقایسه با هلوهای استاندارد موردپسند بیشتر بازار قرارگرفته است. در بعضی از کشورها مثل ایتالیا، نرخ شلیل بالاتر و معامله ثابت و بالایی دارند. ویژگی های شفاف بودن ، درخشان، رنگهای خیلی دلنشین و طعم مختلف شلیل برای مصرف کننده بسیار جذاب بوده است. رنگ پوست و گوشت میوه می تواند زرد یا سفید باشد، که صفت سفیدی گوشت میوه به علت مزه و بوی ویژه، کاملاً از هلوهای زرد مجزا می باشند. ولی نرمی گوشت و پوست میوه سفید رنگ، به علت اینکه به کوفتگی و ضربه حساس بوده، و سریع قهوه ای می شود، نمی تواند با هلوهای زرد رنگ رقابت کند.

دو نوع صفت هلو

صفت کمی: رنگ قرمز رویی پوست هلو ،یک صفت کمی می باشد که میزان نور و درجه ی رسیدن میوه به این صفت تاثیر می گذارد. طوری که موقعرسیدن میوه ،رنگ دانه ها به حداکثر غلظت خود می رسند.

صفت کیفی:رنگ گوشت میوه، یک صفت کیفی بوده و تنها در گوشت نمایان می گردد و ارتباطی با شدت نور و یا درجه رسیدن میوه ندارد.

تهیه کمپوت هلو

کاروتنوئیدها نسبت به گرما مقاوم هستند. اما آنتوسیانین ها نسبت به گرما ناپایدار ، و هنگام تهیه کمپوت قهوه ای می شوند، به دلیل این صفت از انواعی که آنتوسیانین ندارند، برای تهیه کمپوت هلو استفاده می کنند. بخاطر اینکه آنتوسیانین در گوشت و پوست از یگدیگر سوا می باشند، زرد یا قرمز بودن پوست هلوهای کمپوتی،مهم نیست، چون قبل از فرایندکمپوت سازی، میوه ها پوست گیری می شوند.

ترکیبات تاثیر گذار در طعم و عطر میوه هلو

ترکیبات خوشبو، اسیدهای ارگانیک، فنل ها و قندها در تعیین مزه و عطر میوه ی هلو تأثیر زیادی دارند. مواد معطر الکل ها، آلدئیدها و استرها  برای ایجاد بوی خاص هلو  تأثیر می گذارند. اسیدهای سیتریک ، کوئینیک  و سوکسینیک، مهمترین اسیدهای ارگانیک در میوه ی هلو می باشند. مقدار قند در میوه ی هلو، بر اساس مواد  جامد محلول (SSC) ، به حدود 20 در صد یا بیشتر می رسد، ولی میانگین آن برای انواع تجاری ، بین 9 تا 15 در صد تعیین شده است . قند اصلی میوه هلو “ساکارز” می باشد،  که 45 تا 80 درصد قندهای کل را شامل می شود. دیگر قندهای این میوه ، گلوکز یا فرکتوز و سوربیتول می باشند. ترکیبات فنلی در تشکیل مزه تأثیر زیادی دارند و طعم گسی را در میوه بوجود می آورند. درانواع گوشت سفید با کیفیت بالا و پایین مقدار قند و اسید مساوی اند ولی مقدار مواد فنلی در انواع با کیفیت پایین ، هفت برابر انواع  کیفیت بالا می باشد. پلی فنل ها سبب می شوند که گوشت و پوست میوه به سرعت قهوه ای شوند.

 

 سه فنوتیپ جدا از هم، از لحاظ سفتی گوشت هلو

1.هلوی نرم گوشت(M) ، در آخرین مرحله رسیدگی ، نرم شدن بیشتری را نشان می دهد.

2.هلوهای سفت گوشت (NM)، نرم شدن به آهستگی  و فقطدرحالت رسیدن بیش از حد میوه رخ می دهد، و هیچوقت خیلی نرم نمی شود.  به هلوهای سفت گوشت کمپوتی هم می گویند.در موقع رسیدن میوه، مقدار اتیلن ایجاد شده به وسیله هلوهای گوشت نرم خیلی بیشتر از هلوهای گوشت سفت می باشد. و فنوتیپ سوم،

3.هلوی گوشت بسیار سفت و سنگی .

هسته هلو

هسته هلو سفت و روی آن شیار و حفره ها ی عمیق زیادی وجود دارد. انواع زودرس هلو، به علت اینکه هسته نرم دارند و تلخ نیستند، این میوه ها را می توان به همراه مغزشان مصرف نمود. به علت اینکه در هنگام فراوری کمپوت نمی توان نوک تیز هسته هلو را برداشت و خرده های کوچک آن در کمپوت مشکل ساز می گردد. پس ویژگی نوک تیزی هسته هلو در کمپوت بسیار ناپسند می باشد. در بعضی از انواع هلو، طی رسیدن میوه، هسته از قسمت شکاف به دو نیمه تقسیم می شود. این دو عارضه نوک تیزی هسته و دو نیمه شدن هسته ، سبب کاهش کیفیت میوه هلو می گردد. 

عملیات زراعی(حلقه برداری،آبیاری تکمیلی)برای رشد اندازه ی میوه می باشد و برای جلوگیری از بروز این دو  عارضه کمک می کند. هسته به فرم های کروی، بیضوی، گرد نسبتا تخت و دارای یک مغز(استثنایی دو مغز) هستند. مغز هسته به علت داشتن ماده سیانید گلوکوزید بسیار تلخ می باشد، که این ویژگی تک ژنی و نسبت به مغز شیرین غالب می باشد. بخاطر اینکه در انواع زودرس هلو، قابلیت جوانه زنی بذر پایین میباشد بایستی از روش نجات جنین استفاده کرد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.